Office_1a-compressed slide2 slide1 22222222-compressed

Văn hóa doanh nghiệp

 

Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong doanh nghiệp để theo đuổi và thực hiện các mục đích của doanh nghiệp.

Là một tập hợp các chuẩn mực hành vi của Doanh nghiệp thể hiện qua các hành vi “ứng xử” và “hành xử” của doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa cuộc đời của những người sáng lập. Nhiều người cho rằng văn hóa doanh nghiệp là một tài sản của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, văn hoá doanh nghiệp giúp : giảm xung đột; điều phối và kiểm soát; tạo động lực làm việc; tạo lợi thế cạnh tranh...

Copyright © Sohafarm corp - Công ty cổ phần Nông trường Sông Hậu - Mã số thuế: 0305400683
Email: info@sohafarm.com.vn - Điện thoại: 070 374 1111 - Fax: 070 374 0000 - Hotline: 0913 690 890